SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A S ŠÍŘENÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v  dokumentu Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji spol. VH Konstrukce s.r.o., se sídlem Táborská 4507/26, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 25541471, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31906 (dále jen „správce“) svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, IP adresa, IP adresu, identifikátor osobního dokladu (průkazu totožnosti), dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti aj. (u uchazečů o práci), byly správcem zpracovávány za účelem ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci, kterými jsou

 

  • a.     osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern;
  • b.     klienti, resp. zákazníci správce, kterým poskytuje správce v rámci své podnikatelské činnosti služby a
  • c.     třetí osoby spolupracující se správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti na základě smluvního (nikoli pracovněprávního) vztahu

 

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

 

Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím těchto elektronických kontaktů:

 

  • mobilní telefonní číslo:  [telefon]

 

  • e-mailová adresa:         [e-mail]

 

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty též za účelem elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně prohlašuji, že se jedná o moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese mám přístup pouze já osobně a zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.

 

Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti nabídek služeb, seminářů a jiných akcí pořádaných správcem apod.) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.

 

Já,

 

Jméno a příjmení:         [jméno] [příjmení]

výslovně potvrzuji, že výše uvedená prohlášení a souhlasy jsem učinil(a) a udělil(a) osobně (nikoli v zastoupení jinou osobou) a současně potvrzuji, že veškeré mé uvedené identifikační údaje jsou přesnými a pravými údaji identifikujícími moji osobu.

 

Datum  [datum]