INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen „Nařízení“):

1. totožnost a kontaktní údaje správce:

 

VH Konstrukce s.r.o., se sídlem Táborská 4507/26, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 25541471, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31906

 

2.  účely zpracování osobních údajů:

 

 • a. poskytování služeb spočívajících v provádění staveb, jejich změn a odstraňování, v projektové činnosti ve výstavbě a souvisejících inženýrských činností, ve zprostředkování služeb, velkoobchodu a specializovaném maloobchodu;
 • b. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;
 • c. vnitřní potřeby správce, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů a
 • d. obchodní a (tele)marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách, a to včetně cílených nabídek produktů a služeb založených na automatizovaném zpracování osobních údajů, vč. profilování.

 

3. právní základy zpracování:

 

 • a.       čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – souhlas subjektu údajů;
 • b.       čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – plnění povinností ze smlouvy;
 • c.       čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – plnění právních povinností správce a
 • d.       čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněné zájmy správce.

 

4. kategorie příjemců osobních údajů:              

 

 • a.       osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern;
 • b.       klienti, resp. zákazníci správce, kterým poskytuje správce v rámci své podnikatelské činnosti služby a
 • c.       třetí osoby spolupracující se správcem v rámci jeho podnikatelské činnosti na základě smluvního (nikoli pracovněprávního) vztahu.

 

5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci

 

6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

 

po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění právních povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

 

7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:

 

 • a.       požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;
 • b.       požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;
 • c.       dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
 • d.       na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);
 • e.       kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním a
 • f.        podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

 

8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli odpovědět na zaslaný dotaz, resp. poskytnout související služby v plném rozsahu, tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší osobě.

 

Podrobnější zásady ochrany osobních údajů

u společnosti VH Konstrukce s.r.o.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsme vyhotovili s cílem seznámit Vás s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje. Při zabezpečení ochrany soukromí a osobních údajů postupujeme výhradně v souladu s platnou legislativou, tj. s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem o zpracování osobních údajů.

 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VH Konstrukce s.r.o., se sídlem Táborská 4507/26, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 25541471, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 31906.

 

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

 

Identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci kontaktující osoby, tj. jméno, příjmení, titul.

 

Kontaktní údaje – osobní údaje, které umožňují kontakt s uvedenou osobou (kontaktní adresa, emailová adresa, číslo telefonu).

 

Další osobní údaje – osobní údaje, jejichž potřeba zpracování vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.

 

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. Vaším zadáním do kontaktního formuláře na našich webových stránkách a dále od třetích osob v souladu s Nařízením, z veřejných zdrojů při respektování účelu zpracování osobních údajů, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

 

4. Jakým způsobem a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech.

 

Po celou dobu jsou chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím.

 

Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány povinností mlčenlivosti, zejména naši zaměstnanci a zpracovatelé.

 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Archivační lhůta od ukončení smlouvy může být až 10 let.

 

5.   Na základě jakého právního titulu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy s Vámi jako klientem. Zejména se jedná o uzavření smlouvy, plnění závazků z této smlouvy, správu smlouvy, vedení evidence smlouvy.

 

V rámci jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

 

Osobní údaje budou zpracovávány z naší strany také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, např. k orgánům dohledu, jiným státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní, soudům, exekutorům, notářům), pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, zejména zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dále mohou být Vaše údaje zpracovávány pro účely statistik.

 

Můžeme také zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zejména pro vymáhání našich pohledávek, k zasílání nabídek o našich stávajících produktech, informací o našich nových produktech, pokud máte o takové informace zájem, resp. neprojevíte – li svůj nesouhlas, dále pro zabezpečení našich elektronických informačních systémů.

 

6.    Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

 

Proti zpracování osobních údajů při přímém marketingu je možné vznést kdykoliv námitku, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Zároveň při zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování osobních údajů, včetně profilování, vznést námitku, a to z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

 

Uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah můžete realizovat některým z těchto způsobů:

 

návštěvou kterékoli naší pobočky (jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.vhkonstrukce.cz/)
prostřednictvím informační linky: + 420 530 333 515
e-mailovou zprávou na obchod@vhkonstrukce.cz
 

7.    Komu poskytujeme osobní údaje?

 

Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců nebo námi pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako správci a našim zpracovatelům vyplývají z platné legislativy a při předání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

 

Zpracovateli / příjemci osobních údajů jsou zejména:

 

 • Dodavatelé služeb
  Zpracovávají osobní údaje za účelem plnění zákonných a smluvních povinností správce.

 

 • další příjemci (státní orgány a další instituce v rámci zákonných povinností, zejména orgány státní správy, soudy, správce daně, orgány sociálního zabezpečení, exekutoři, notáři).
   
 • s Vaším souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším subjektům.
   

8.    Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

 

Máte právo nás požádat o poskytnutí informací o osobních údajích o Vás zpracovávaných, zejména o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou – li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

 

Mimo práva na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které jsme uvedli výše, máte právo na opravu a výmaz (likvidaci) osobních údajů, právo na omezení (blokaci) zpracování údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, právo na přístup k osobním údajům.

 

9.    Jak podat stížnost ve věci zpracování osobních údajů?

 

Stížnost je možné podat od 25.5.2018 u dozorového úřadu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů, adresou Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, email: posta@uoou.cz.

 

10. Jak nás můžete kontaktovat?

 

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Vídeňská 122, Brno, 619 00,
Tel.: + 420 530 333 515,
email: obchod@vhkonstrukce.cz,  
https://www.vhkonstrukce.cz/
 

11.     Co znamenají pojmy obsažené v těchto Zásadách?

 

Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, pokud lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
Správce – subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
Zpracovatel – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;
Příjemce – každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soustavy operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zejména se jedná o shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování, likvidace.
 

Tyto Zásady ochrany osobních jsou platné a účinné ke dni 1.7.2020. Aktuální platné znění těchto zásad je uveřejněno na našich webových stránkách https://www.vhkonstrukce.cz/ nebo je k dispozici na našich pobočkách.